Agenda

Op dinsdag 4 juli 2017 om 20 uur, vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is. Volgende punten staan op de agenda:

Openbare zitting

 1. Toelichting en aktename plannen nieuw zwembad.
 2. Begrotingswijziging 1 - gewone dienst en 2 - buitengewone dienst 2017 - politie.
 3. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur interventie - politie.
 4. Vacantverklaring betrekking inspecteur wijkwerking - politie.
 5. Vacantverklaring betrekkingen inspecteur interventie - politie.
 6. Aanpassing bijzondere politieverordening over de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
 7. Goedkeuring aangepaste convenant sociaal wonen.
 8. Pandenbeleid - goedkeuring reglement leegstand.
 9. Pandenbeleid - goedkeuring reglement verwaarlozing.
 10. Definitieve goedkeuring gedeeltelijke verlegging voetweg 68 nabij Witte Gracht en Godinstraat (Wiekevorst).
 11. Goedkeuring stratentracé en zaak der wegen in verkaveling Uilenweg fase 2 - Paul Van Geel.
 12. Voorlopige goedkeuring nieuwe straatnaam (+ adreswijziging) voor een gedeelte van Heimolenstraat in Itegem.
 13. Voorlopige goedkeuring straatnaam in groepswoningbouwproject nabij Ter Hagen (Heistse Bossen).
 14. Advies voor bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen - bepalen perimeter.
 15. Vervanging lid gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur.
 16. Goedkeuring tijdelijke politieverordening Heist Bruist.
 17. Goedkeuring tijdelijke politieverordening Hestival.
 18. Goedkeuring toekomstvisie toerisme.
 19. Advies 11 kerkfabrieken Heist-op-den-Berg jaarrekening 2016.
 20. Aktename jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Gerardus Majella Grasheide Putte.
 21. Aktename jaarrekening 2016 kerkfabriek Sint-Rumoldus Berlaar.
 22. Aktename budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Salvator Booischot.
 23. Aktename budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Guibertus Itegem.
 24. Aktename budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Gerardus Majella Grasheide Putte.
 25. Rapportering financieel beheerder inzake voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen.
 26. Rekening 2016 - gemeente.
 27. Wijziging meerjarenplan en budgetwijziging 1 van 2017 - gemeente.
 28. Aktename verslag organisatiebeheersing/interne controle 2016.
 29. Goedkeuring nieuwe statuten en huishoudelijk reglement jeugdraad.
 30. Goedkeuring Strategisch Commercieel Plan.
 31. Kennisname jaarrekening 2016 - OCMW.
 32. Aansluiting gemeentelijke basisscholen bij een regionaal ondersteuningsnetwerk.
 33. Aankoop woning Oude Liersebaan 2.
 34. Intergemeentelijke projectvereniging Berg en Nete: aanduiding plaatsvervangend raadgevend lid raad van bestuur.
 35. Brandweerbijdragen: afrekening 2013 - werking 2012.
 36. Goedkeuring raming, plannen en gunningswijze infrastructuurwerken en groenaanleg verkaveling ‘De Bos’.
 37. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst fietsostrade Lier-Aarschot tussen gemeente Heist-op-den-Berg en provincie Antwerpen.
 38. Goedkeuring plannen en raming uitbreiding academie Heist-op-den-Berg.

Toegevoegde agenda

 1. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.): School Pijpelheide
 2. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.): Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Langveld
 3. Vraag van de heer Willy Anthonis (N-VA): Erkentelijkheidspremie brandweer

Zitting met gesloten deuren

 1. Kennisname besluit burgemeester benoeming inspecteur interventie - politie.
 2. Wijziging samenstelling selectiecommissies voor basis- en middenkader en
  officierenkader - politie.