Nieuws uit het schepencollege

20 juni 2017

Samenaankoop groene stroom
Het college beslist om de samenaankoop groene stroom van de provincie Antwerpen, editie najaar 2017, te ondersteunen. Vorige samenaankopen toonden immers aan dat een aanzienlijke besparing op de energiefactuur mogelijk is. Door de keuze voor 100% groene stroom wordt er eveneens een bijdrage geleverd aan de verlaging van de CO
-uitstoot.

De gemeente zal de inwoners tijdig op de hoogte brengen en organiseert een loket om inwoners die geen toegang tot internet hebben, te helpen bij hun deelname aan de samenaankoop. Dit loket vindt plaats op dinsdagen 26 september en 3 oktober 2017 (telkens in de voormiddag) en indien nodig dinsdag 10 oktober 2017 (in de namiddag). De inschrijvingen gebeuren na afspraak.

Het provinciebestuur voorziet de nodige ondersteuning om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, alsook het communicatiemateriaal om de samenaankoop bekend te maken.

Energie-infotoer
IOK organiseert tijdens de winter 2017-2018, in samenwerking met Kamp C, Eandis, Infrax en Thomas More de energie-infotoer. In februari 2018 zal een infoavond over muurisolatie georganiseerd worden.


Het college heeft interesse voor deelname aan de intergemeentelijke samenaankoop muurisolatie die georganiseerd wordt door IOK-IMD in 2018.
 
Uitbreiding gebouw speelplein Boonmarkt
Het college keurt het bestek en de raming goed voor de uitbreidingswerken aan het speelpleingebouw in de Boonmarkt. De oude schuur wordt afgebroken en in de plaats komt een nieuwbouw die aansluit bij het bestaande hoofdgebouw. In deze nieuwbouw worden o.a. een polyvalente (speel)zaal, animatorenlokaal, keuken en sanitair voorzien. Er komt ook een centrale onthaalbalie waar ouders hun kinderen kunnen aan- en afmelden.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. De offertes moeten ten laatste op 29 augustus om 10 uur toekomen bij het gemeentebestuur.
 
Jeugduitwisseling met Bergrivier
Sinds oktober 2015 onderhoudt Heist-op-den-Berg een stedenband met de gemeente Bergrivier in Zuid-Afrika. De stedenband beoogt uitwisseling en samenwerking tussen drie actoren in een gemeente: politiek, administratie en burgers. In de samenwerkingsovereenkomst werd jeugd als een prioritair thema gedefinieerd. Om hier invulling aan te geven, keurde het college op 21 februari 2017 het voorstel goed om een jeugduitwisseling te organiseren.


Geïnteresseerde jongeren konden in het voorjaar deelnemen aan een selectieprocedure. Hieruit werd een groep van tien jongeren gehaald die evenwichtig is qua verdeling over de verschillende deelnemende scholen en qua geslacht. Er werd ook op gelet dat het Heistse jeugdwerk vertegenwoordigd is. Binnen dat kader werden de jongeren geselecteerd op basis van motivatie, openheid, zin voor initiatief en de mogelijke impact die dit project op hen zal hebben.

Het college gaat akkoord met de selectie van de tien deelnemers aan de jeugduitwisseling in het kader van de stedenband. Volgens het selectiecomité weerspiegelt deze groep ten volle de vooropgestelde criteria.